Trợ giúp

Xin chào!

Cộng đồng này dành cho các chuyên gia và những người đam mê các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
Chia sẻ và thảo luận về nội dung tốt nhất và ý tưởng tiếp thị mới, xây dựng hồ sơ chuyên nghiệp của bạn và trở thành một nhà tiếp thị tốt hơn cùng nhau.

0

CMS replacement for ERP and eCommerce

Ảnh đại diện
Trần Minh Sơn

I use Wordpress as a CMS and eCommerce platform. The developing in Wordpress is quite easy and solid but it missing ERP feature (there is single plugin to integrate with Frontaccounting) so I wonder: Can I use Odoo as a replacement CMS of Wordpress + eCommerce plugin? In simple words does Odoo became CMS+ERP platform?

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ
1Trả lời
0
Best Answer

Odoo v8 provides a web module and an e-commerce module: www.odoo.com/app/website The CMS editor in Odoo web is nice but I prefer Drupal for customization and there is a Drupal module for Odoo. I think WP is better than Odoo web too.

Ảnh đại diện
Huỷ bỏ